Bezpieczeństwo Na Drodze

Przewożenie ładunków

1. Ogólne warunki zezwalające na przewóz ładunków
a) Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.
b) Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:

  • nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę,
  • nie naruszał stateczności pojazdu,
  • nie utrudniał kierowania pojazdem,
  • nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządze sygnalizacyjnych,
  • tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.

c)Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywołaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni.
d) Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przez rozluźnianiem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.
e) Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi
wysypywanie się ładunku na drogę.

2. Dopuszczalne wielkości wystawania ładunku poza płaszczyzny obrysu pojazdu
a)Z przodu pojazdu ładunek nie może wystawać na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.
b) Poza boczne płaszczyzny pojazdu ładunek nie może wystawać na odległość większą niż 23 cm.
c) Z tyłu pojazdu ładunek nie może wystawać a odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy
kłonicowej (jednoosiowej) odległość tę liczy się od osi przyczepy.
d) Przy przewozie drewna długiego dopuszcza się wystawanie ładunku z tyłu za przyczepę kłonicową na odległość nie większą niż 5 m .

3. Oznakowanie ładunku umieszczonego na pojeździe
Ładunek wystający poza przednią lub boczne obrysy pojazdu oraz wystający poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m powinien
być oznakowany w sposób następujący:

 

  • ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej lub dwoma czerwonymi pasami, tak aby były widoczne z boków i z przodu pojazdu, a w okresie niedostatecznej widoczności ponadto światłem białym umieszczonym na najbardziej wystającej do przodu części ładunku,
  • ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku, a ponadto w okresie niedostatecznej widoczności białym światłem odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem i czerwonym światłem odblaskowym skierowanym do tyłu; światła te nie powinny znajdować się w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku; jeżeli długość wystającego z boku ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu, przekracza 3 m, to chorągiewkę i światła umieszcza się odpowiednio przy przedniej i tylnej części ładunku,
  • ładunek wystający z tyłu pojazdu oznacza się pasami białymi i czerwonym umieszczonymi bezpośrednio na ładunku lub tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie); widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej 1000 cm2, przy czym nie może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; ponadto w okresie niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe; przy przewozie drewna długiego zamiast oznakowania białymi i czerwonymi dopuszcza się oznakowanie kończ ładunku chorągiewką lub tarczą barwy pomarańczowej,
  • ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku.

 

Na rysunku przedstawiono oznakowania ładunku umieszczonego na samochodzie osobowym. Napis "max 0,5" oznacza, że na taką maksymalną odległość
do tyłu poza obrys pojazdu może wystawać ładunek bez oznaczenia.

Rysunek