Bezpieczeństwo Na Drodze

Kierowcy niepełnosprawni i przewóz osób niepełnosprawnych

Kierowcy, którzy przewożą osoby niepełnosprawne oraz osoby o obniżonej sprawności ruchowej, a także osoby niepełnosprawne będące kierowcami mają prawo ( jeżeli zachowają szczególna ostrożność ) nie stosować się do następujących znaków: 

 

Zakaz ruchu w obu kierunkach  B-1
zakaz ruchu w obu kierunkach
Zakaz wjazdu pojazdami silnikowymi  B-3zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych Zakaz wjazdu autobusów  B-3a
zakaz wjazdu autobusów
 Zakaz wjazdu motocykli B-4
zakaz wjazdu motocykli
 Zakaz wjazdu motorowerów B-10
zakaz wjazdu motorowerów
 Zakaz postoju B-35
zakaz postoju
 Zakaz postoju w dni nieparzyste B-37
zakaz postoju w dni nieparzyste
 Zakaz postoju w dni parzyste B-38
zakaz postoju w dni parzyste
 Strefa ograniczonego postoju B-39
strefa ograniczonego postoju

 

W przypadkach postoju osoba niepełnosprawna musi posiadać kartę parkingową i umieścić ją w widocznym miejscu.
Przywilej niestosowania sie do powyższych znaków kasuje tabliczka „ Dotyczy także osób niepełnosprawnych”.
 
Omijając pojazd kierowany lub przewożący osoby musimy zachować szczególną ostrożność. Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej. Natomiast kierujący innym pojazdem, omijając ten pojazd, jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się ( art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58 ) 

KARTA PARKINGOWA dla osoby niepełnosprawnej (ON)
Opis wzoru karty parkingowej:
1. Wymiary karty: 148 mm x 106 mm.
2. Kolor karty: jasnoniebieski, napisy w kolorze czarnym.
3. Emblemat barwy ciemnoniebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej, o wymiarach 35 mm x 45 mm.
4. Fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.

Dokładnie tak wygląda karta parkingowa:

Karta parkingowaKarta parkingowa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 30 stycznia 2002 r.
w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie.
(Dz. U. z dnia 18 lutego 2002 r.)
Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1798) zarządza się, co następuje:

§1.1. Ustala się wzór karty parkingowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
2. Karta parkingowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1) na pierwszej stronie:
a) emblemat z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego,
b) datę ważności karty,
c) numer seryjny, składający się z wyróżnika terytorialnego i kolejnego numeru karty parkingowej w skali powiatu,
d) nazwę organu wydającego kartę parkingową,
e) napisy w brzmieniu "Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej", "Parking card",
f) symbol "PL" wpisany w okrąg złożony z 12 gwiazdek,
g) napis w brzmieniu "Wzór Unii Europejskiej",
2) na drugiej stronie:
a) imię i nazwisko właściciela karty parkingowej,
b) podpis właściciela karty parkingowej,
c) fotografię właściciela karty parkingowej,
d) napis w brzmieniu:

Karta parkingowa potwierdza uprawnienie:
a) właściciela karty,
b) kierowcy przewożącego właściciela karty do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego.",
c) napis w brzmieniu "Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony."
§2. Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 25 zł.
§3. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wzoru i szczegółowych zasad wydawania przez starostę legitymacji potwierdzających uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych (Dz. U. Nr 65, poz. 781).
§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Kodeks Drogowy (obowiązujący od 1 stycznia 2002 r.) wprowadził dla osób niepełnosprawnych dokument - "kartę parkingową". Pozwala ona w Polsce i całej UE np. parkować w wielu miejscach, w których innych kierowców obowiązuje zakaz postoju. Kartę wydają starostwa powiatowe oraz urzędy miejskie. Opłata - 25 zł. Konieczne jest orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, z zawartym wskazaniem dotyczącym spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602), zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776)
Osoby, które mają wydane orzeczenie o grupie inwalidzkiej przez inne instytucje (np. ZUS, KRUS, Obwodowe i Wojewódzki Komisje Lekarskie, Wojskowe Komisje Lekarskie czy Komisje Lekarskie MSW) będą musiały stanąć przed Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, celem uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z potwierdzeniem obniżonej sprawności ruchowej i spełnienia warunków otrzymania karty parkingowej. Osoby niepełnosprawne posiadające dotychczas wydane legitymacje potwierdzające uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych, mogą z nich korzystać tylko do 1 lipca 2002 roku, umieszczając je za szybą tak, jak kartę parkingową. Osoby, które nie spełniają warunków określonych w przepisach, nie będą mogły zachować dotychczas nabytych uprawnień. Nowe przepisy nie zmieniły przywilejów, ale określiły nowe zasady uzyskania uprawnień do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego.
Karta powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu.