Bezpieczeństwo Na Drodze

Przepisowy porządek na drodze

DOKUMENTY
Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego dokumenty. Należy pamiętać o trzech dokumentach, bez których nie wolno wyjechać na drogę:

 1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi jest prawo jazdy określonej kategorii, przez osobę , która nie ukończyła 18 lat – karta rowerowa lub prawo jazdy, a pojazdem zaprzęgowym – prawo jazdy lub, karta rowerowa, jeżeli osoba nie ukończyła 15 lat. Osoba, która ukończyła 18 lat nie musi mieć żadnego uprawnienia do kierowania rowerem lub pojazdem zaprzęgowym. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania jest także pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia, wydawane przez policjanta.
 2. Dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu. Dokumentem takim jest dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe. Dowód rejestracyjny jest wydawany gdy zostały spełnione warunki rejestracji i pojazd został zarejestrowany na stałe. Musi on posiadać wpis stacji diagnostycznej potwierdzającym aktualne badania techniczne czyli dobry stan techniczny pojazdu. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu jest również pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego, wydawanego przez policjanta, jeżeli zezwolił on na używanie pojazdu. Pokwitowanie uprawnia do używania pojazdu przez czas nie przekraczający 7 dni.
 3. Dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia (przy umowie leasingowej). Ubezpieczenia Auto Casco nie jest obowiązkowe.
 4. Istnieją tez inne dokumenty ale dotyczą one osób świadczących usługi transportowe, taksówkarzy itp.


PASY BEZPIECZEŃSTWA
Kierujący pojazdem samochodowym, oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy. Pasy bezpieczeństwa w Polsce są obowiązkowe i obowiązkowe jest korzystanie z nich podczas jazdy. Nie dotyczy to:

 1. osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;
 2. kobiety o widocznej ciąży;
 3. kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera
 4. instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania
 5. policjanta, funkcjonariusza Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży granicznej, inspektora kontroli skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych RP – podczas przewożenia osoby zatrzymanej,
 6. funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych,
 7. zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej,
 8. konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych,
 9. osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub wózku inwalidzkim.

Należy wyrobić w sobie nawyk zapinania pasów bezpieczeństwa, żeby o tym nie zapominać. Pasy trzeba mieć zapięte również podczas manewrów na parkingu i wtedy, czyli zawsze wtedy, kiedy jedziemy samochodem. Niektóre modele współcześnie produkowanych samochodów sygnalizują „niezapięcie” pasów sygnałem dźwiękowym po osiągnięciu prędkości np. 8 km/h. Oczywiście na tablicy rozdzielczej świeci się kontrolka jeżeli pasy bezpieczeństwa nie są zapięte. Sprawdzenie czy pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa należy do kierującego pojazdem. Ponosi on odpowiedzialność za wszystko co dzieje się w pojeździe i z pojazdem.
PRZEWOŻENIE DZIECI W FOTELIKACH
W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym, lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. O to również musi zadbać kierujący pojazdem. Zabrania się jednocześnie
przewożenia poza specjalnym fotelikiem ochronnym dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego
przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera. Taka poduszka jest już w pojazdach standardem i najczęściej w pojazdach znajdują się naklejki z takimi ostrzeżeniami.
Przepisy te nie dotyczą przewożenia dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji. Foteliki dla dzieci produkowane są w kilku wielkościach i należy dobrać odpowiedni fotelik. Oto stosowane symbole:
0 – fotelik dla niemowląt do 9 miesiąca życia i 9 kg masy ciała,
1 – do trzech lat do 18kg,
2 – do 7 lat i 25kg,
3 – siedziska dla 7-11latków do 36 kg . Podwyższają one siedzisko i umożliwiają prawidłowe zapięcie pasa bezpieczeństwa.

HEŁMY MOTOCYKLOWE
Kierujący motocyklem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy hełmów ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. Ten przepis również jest skierowany do kierującego i to on jest odpowiedzialny za używanie hełmów ochronnych przez pasażerów. Przepisu tego nie stosuje się w odniesieniu do motocykli fabrycznie wyposażonych w pasy bezpieczeństwa. Bardzo istotne dla bezpieczeństwa użytkownika jest właściwe dobranie kasku odpowiedniej wielkości. Kaski motocyklowe są różne i często dobiera się je w zależności od rodzaju uprawianego sportu motocyklowego lub mody.

HełmHełmHełmHełm


Pamiętać należy o właściwym zapięciu paska mocującego hełm. Również na egzaminie. Zbyt luźne zapięcie paska hełmu może to być uznane przez egzaminatora za niewłaściwe przygotowanie się osoby do jazdy.

DZIECI JAKO UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO
Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Kierujący musi pamiętać, że zachowanie dzieci nie zawsze jest racjonalne i w związku z tym należą do grona osób, wobec których kierujący musi zachować w pewnych okolicznościach ograniczone zaufanie. Przepisy te nie dotyczą drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych
INNE PRZEPISY PORZĄDKOWE
Zabrania się:

 1. kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (0,2-0,5prom – po użyciu; powyżej 0,5prom – nietrzeźwy);
 2. holowania pojazdu kierowanego przez osobę nietrzeźwą lub po spożyciu alkoholu;
 3. otwierania drzwi pojazdu, pozostawiania otwartych drzwi lub wysiadania bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia; przepis ten kierowany jest również do pasażerów pojazdu;
 4. wykorzystywania drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;
 5. wjeżdżania na pas między jezdniami;
 6. pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu, jeżeli jednak usunięcie ich nie jest możliwe, należy je oznaczyć w sposób widoczny w dzień i w nocy; zakaz ten adresowany jest do wszystkich. Przedmiotami zagrażającymi bezpieczeństwu mogą być pojazdy, materiały budowlane pozostawione przez robotników, rozlany olej, przedmioty, które wypadły z jadącego pojazdu;
 7. umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzenie w błąd uczestników ruchu;
 8. samowolnego umieszczania lub włączania albo usuwania lub włączania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających lub kontrolnych na drodze, jak również zmiany ich położenia lub zasłaniania;
 9. zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi. Zaśmiecanie to wyrzucanie śmieci na drogę. Częste jest wyrzucenie przez kierujących przez okna pojazdów butelek po napojach, opakowań po papierosach, niedopałków, resztek jedzenia, zawartości popielniczek samochodowych itp. Zanieczyszczanie to między innymi nanoszenie błota na jezdnię z pola lub budowy;
 10. samowolnego umieszczania na drodze jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli. Umieszczanie na drodze i w całym pasie drogowym reklam, napisów, symboli wymaga stosownego zezwolenia.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

 1. korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;
 2. przewożenia osoby nietrzeźwej lub po użyciu alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu, chyba że jest przewożona w bocznym wózku
 3. przewożenia pasażera bez pasów bezpieczeństwa, bez hełmu ochronnego na motocyklu lub przewożenie osób w pojeździe do tego nie przeznaczonym albo pasażerów w liczbie przekraczającej liczbę określoną w dowodzie rejestracyjnym. Nawet jeżeli pasażerami są małe dzieci, należy stosować się do tego przepisu.