Bezpieczeństwo Na Drodze

Pojazdy pracujące na drodze

Wszystkie pojazdy, których zadaniem jest praca na drodze ( porządkowanie, remontowanie, odśnieżanie ) powinny być wyposażone w żółty, ostrzegawczy sygnał błyskowy. Kiedy pojazdy te wykonują czynności na drodze – sygnał powinien być włączony. Kiedy spotkamy taki pojazd na drodze powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Mogą one np. zatrzymywać się w zabronionych miejscach czy też poruszać się inaczej niż inne pojazdy. Czasami pojazdy takie mogą mieć wydawane zakazy poruszania się według Rozporządzenia Ministerstwa InfrastrukturyZakazy poruszania się dotyczą następujących pojazdów:    

Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej  przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów na obszarze całego kraju bądź lokalnie. Zakazy obowiązują w dzień poprzedzający święto państwowe lub inne święto w różnych godzinach. Szerzej na temat dni wyłączeń i godzin obowiązywania można dowiedzieć się z biuletynów drogowych. Od tych zakazów są wyjątki, które dotyczą następujących pojazdów:

1. pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych RP, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2. pojazdy biorące udział w usuwaniu awarii;

3. pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych;

4. pojazdy ratunkowe wykorzystywane w przypadku klęsk żywiołowych;

5. pojazdy uczestniczące w akcjach  humanitarnych;

6. pojazdy pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymaniu;

7. pojazdy przeznaczone do przewozu żywych zwierząt;

8. pojazdy pracujące na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;

9. pojazdy pracujące  na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;

10. pojazdy przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;

11. pojazdy używane do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacja tych imprez;

12. pojazdy używane do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;

13. pojazdy używane do przewozu lekarstw i środków medycznych;

14. pojazdy używane do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;

15. pojazdy pracujące  w związku z niezbędnym  utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym;

16. pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;

17. pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określonych poniżej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;

18. pojazdy przeznaczone do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;

19. pojazdy przeznaczone do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;

20. pojazdy używane do przewozu towarów wyładowywanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji;

21. pojazdy używane w transporcie kombinowanym;

22. pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

23. pojazdy powracające z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski,

24. do pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski,

25. pojazdy dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

 

UWAGA

Wyjątki wymienione powyżej od 6 do 21 punku dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.