Bezpieczeństwo Na Drodze

Co zrobić w razie wypadku?

WYPADEK - OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYPADKU

W potocznym rozumieniu za wypadek drogowy uważa się zdarzenie mające związek z ruchem drogowym, w wyniku którego nastąpiła śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub straty materialne. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

  1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

  2. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;

  3. jeżeli nie ma zabitego lub rannego, niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu

  4. podać swoje dane personalne oraz dane właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

  1. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję;

  2. nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku

  3. pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejscePrzepisy te odnoszą się również do innych osób uczestniczących w wypadku. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku. Polega to między innymi na oznaczeniu miejsca przez włączenie świateł awaryjnych, ustawieniu trójkąta odblaskowego lub oznaczeniu w inny sposób oraz usunięciu różnych przedmiotów leżących na jezdni (ładunek, elementy rozbitych pojazdów, bagaż, rozlane płyny) oraz pojazdów, jeżeli nie było zabitych lub rannych. Jeżeli uczestnicy nie spełnią tego obowiązku, mogą ponosić dodatkową odpowiedzialność. Obowiązki takie ciążą również na innych osobach uczestniczących w wypadku, tzn. na pasażerach, pieszych i innych osobach znajdujących się na drodze lub w jej pobliżu. Obowiązki te powinny być realizowane przez te osoby z uwzględnieniem ich realnych możliwości. Jednocześnie należy pamiętać, że obowiązek udzielenia pomocy spoczywa na wszystkich uczestnikach wypadku. Za nie udzielenie pomocy grozi odpowiedzialność karna. Za ucieczkę sprawcy wypadku z miejsca wypadku grozi bardzo poważna kara i dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych na zawsze