Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z portalu internetowego TwojePrawko znajdującej się pod adresem elektronicznym 
www.twojeprawko.com.pl zwanej dalej „Portalem”. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Portalu. Administratorem danych osobowych Użytkowników w Portalu jest TwojePrawko spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (25-004) przy ul. Paderewskiego 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000441074, posiadającą nr NIP 959-195-03-98, REGON 260652994.

Zakres zbierania danych

Portal TwojePrawko zbiera dane Użytkowników w sposób określony w Regulaminach poszczególnych usług. W celu korzystania z części usług udostępnianych za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien podać dane zapewniające możliwość jej realizacji oraz umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, a w szczególności: imię i nazwisko, pesel, adres poczty elektronicznej e-mail, adres do kontaktu.

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Portal w celu realizacji usługi, zgodnie z treścią odpowiedniego Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Portalem. W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej, oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Portal informacji handlowych w rozumieniu  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104), w tym dotyczących towarów oraz usług podmiotów trzecich. Portal, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawo dostępu

Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Portal zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych, lub przekazać je innemu administratorowi danych. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Portalu.  Portal zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń, lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Portalem.

Mechanizm cookies

Portal używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Portalu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo  wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Portalu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Portalu. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Portalu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP

Portal zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Portalu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Portalu.

Cookies innych podmiotów

Portal zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Portalu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.  W reklamach zamieszczanych na stronach Portalu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Portal mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy Portalu, oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.  Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Portal oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, lub towarów innych podmiotów niż Portal, które zostały zamieszczone na stronach Portalu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. Portal nie odpowiada za działania, lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Portal przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania, lub modyfikacji funkcji, lub właściwości Portalu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.  

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Portalu.

Zmiany Polityki Prywatności

Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.  Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. 
01.01.2014