Akty Prawne  Obwieszczenie marszałka sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami.

   

  Pełna treść dokumentu  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie oświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców


  Pełna treść dokumentu  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców


  Pełna treść dokumentu  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach


  Pełna treść dokumentu  USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późniejszymi zmianami tj (z 2012 r. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529.))

   

  Pełna treść dokumentu  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U. 2012 poz. 1019


  Pełna treść dokumentu  USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

   

  Pełna treść dokumentu