Jak Uzyskać Prawo Jazdy

Jak uzyskać prawojazdy B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

Szkolenie na kategorię B zgodnie z rozporządzeniem "PRAWO DROGOWE" obejmuje:
30 godzin szkolenia teoretycznego
30 godzin szkolenia praktycznego

Od 19.01.2013 przychodząc do Szkoły Jazdy należy posiadać PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Osoby nie posiadające PKK powinny udać się do Urzędu Miasta lub do Starostwa Powiatowego gdzie będą mogły pobrać PKK.
Aby pobrać PKK należy złożyć w urzędzie następujące dokumenty:
- wniosek o wydanie uprawnień
- badanie lekarskie
- kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
- kserokopię dowodu osobistego, lub paszportu
- kserokopię prawa jazdy (dotyczy osób, które posiadają już jakąś kategorię prawa jazdy)
- zgodę rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich)
Po otrzymaniu PKK należy dostarczyć go do Szkoły Jazdy, aby móc rozpocząć szkolenie.


Poniżej krótka instrukcja jak w 5 krokach zdobyć PKK


1. KROK PIERWSZY - LEKARZ
Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza uprawnionego do badań kierowców po orzeczenie dopuszczające nas do kursu na daną kategorią prawa jazdy.


2. KROK DRUGI - FOTOGRAF
Potrzebujemy zdjęcie o wymiarach 35 mm na 45mm, przedstawiające lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem bez nakrycia głowy - będzie ono potrzebne przy składaniu dokumentów. 


3. KROK TRZECI - WNIOSEK O WYDANIE PRAWA JAZDY
Wniosek o wydanie prawa jazdy jest kolejnym, niezbędnym dokumentem przy uzyskiwaniu profilu kandydata na kierowcę (PKK). Można go otrzymać i wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta, lub Starostwie Powiatowym, w wydziale komunikacji.


4. KROK CZWARTY – OBLIGATORYJNY, W INDYWIDUALNYCH  PRZYPADKACH
-  Oświadczenie od rodziców dla osób które nie ukończyły 18 roku życia (przy kat. AM, A1, B1, T), - zgoda rodziców
- Osoba zamieszkująca w innym mieście, niż jest zameldowana może wyrobić PKK w dowolnym Urzędzie Miasta ale należy złożyć oświadczenie o takim zamieszkaniu, bez konieczności wysyłania dokumentów do Urzędu gdzie jest zameldowana.
- Upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK (Osoba która chce, aby ktoś złożył w jej imieniu dokumenty - brak czasu, inne miejsce zamieszkania -  powinna wydać upoważnienie osobie, która składa za nią dokumenty tu jednak potrzebna jest opłata skarbowa 17 zł.)
-  kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
-  kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
- kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.


5. KROK PIĄTY
Udajemy się do Urzędu Miasta, lub Starostwa Powiatowego - wydział komunikacji i składamy powyższe dokumenty z kroków od 1 do 4. Po dostarczeniu tych dokumentów otrzymujemy od ręki numer Profilu Kandydata na Kierowcę - PKK (ewentualny czas oczekiwania to 2 dni robocze).


6. KROK SZÓSTY
Posiadając już numer profilu Kandydata na Kierowcę - PKK - wreszcie można zapisać sie na kurs prawa jazdy w wybranej przez siebie szkole jazdy.