Zasady egzaminu państwowego

Zasady egzaminów – B

Egzamin Państwowy (EP) jest ostatnim etapem kończącym cały proces szkolenia na kursach prawa jazdy w szkołach nauki jazdy. Kursanci zdają go w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) Można go oczywiście zdawać w dowolnym Ośrodku Egzaminacyjnym w Polsce - wybór należy do kursanta. Zakres i kryteria tego egzaminu są takie same jak egzaminu wewnętrznego. Egzamin Państwowy (EP) dzieli się na 2 części:


część teoretyczną - Egzamin Państwowy Teoretyczny (EPT) i


część praktyczną - Egzamin Państwowy Praktyczny (EPP)


Egzamin Państwowy Teoretyczny (EPT)


Co mówi prawo o Egzaminie Państwowym Teoretycznym (EPT):
Wyciąg z przepisów dotyczący:  INSTRUKCJI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH na podstawie Rozporządzenia Min. Infr. z dnia 27.10.2005 r. Dz. Ust. nr 217 z 2005)
Zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego:
2. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w sali egzaminacyjnej w formie testu:
komputerowego - przy użyciu urządzenia egzaminacyjne go wykorzystującego jednolite oprogramowanie wskazane i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu;
pisemnego, w przypadku:
ubiegania się przez osobę egzaminowaną o pozwolenie,
awarii urządzenia egzaminacyjnego uniemożliwiającej prze prowadzenie egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1,
posiadania przez osobę egzaminowaną orzeczenia lekarskiego z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1;
ustnego - jeżeli:
osoba egzaminowana nie włada żadnym z języków, które są dostępne w urządzeniu egzaminacyjnym lub
posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciw wskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1 i 2.
Czas trwania egzaminu jest ściśle określony i wynosi 25 minut. Komputer na którym jest przeprowadzany egzamin podaje czas (górny prawy róg ekranu) odliczany od 25 minut do 0 minut. Gdy zakończy się czas komputer automatycznie podaje wynik egzaminu.

 

Egzamin Państwowy Praktyczny